mandag den 3. april 2017

Tillid og ledelse - et umage par!

Jeg har skrevet et kapitel til bogen 'Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer'. Kapitlet handler om et filosofisk perspektiv på tillidsskabende ledelse. Bogen er baseret på erfaringer med tillidsskabende ledelse i sundhedssektoren nærmere bestemt i Region Sjælland. Mit bidrag handler om en grundspænding, der synes indlejret i relationen mellem tillid og ledelse. Tillid kan ikke ledes eller implementeres på samme måde som f.eks. en strategi, en teknologi eller en politik kan ledes eller implementeres.
"Egentlig skal tillid slet ikke styres og kontrolleres, men i stedet slippes løs i en organisation. Tillid skal ikke mesters. Det er ikke en kompetence".
Tillid er et begreb fra livsverdenen, modsat ledelse, der hører hjemme i systemverdenen. Tillid er et formål i sig selv. Tillid er godt. Det handler om etik. Det regnes for en personlig dyd både at være tillidsfuld og at være tillidsværd.
"Tillid er en attitude. Det er en positiv forholden sig til uvisheden. En forventningsfuld investering i relationen. Det er et begreb, der indeholder en villighed til at risikere noget, og som fordrer, at man gør sig afhængig af den anden og endda sårbar".
Tillidsskabende ledelse er et stærkt alternativ til strategiske og rationelle ledelsesregimer som f.eks. New Public Management. Det er spændende at arbejde med tillidsskabende ledelse fordi en stærk tillidskultur vækker mennesket i lederen og medarbejderen. Mennesker med indlevelse, empati og gode værdier er fantastiske ressourcer til at løse problemerne i morgendagens samfund.
"Tillid kan ikke forlanges, men kun fortjenes. Opgaven for den tillidsskabende leder er ikke bare at implementere tillidsskabende ledelse, men at integrere tilliden i det personlige lederskab".
Læs hele kapitlet her: Tillidsskabende ledelse i et filosofisk perspektiv. Bogen udkommer på forlaget Mindspace d. 28 april 2017 af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen.

torsdag den 9. marts 2017

Har du nogensinde sovet i en 'prokrustesseng'​?

Hvad stiller vi op med virkeligheden når den er mere kompliceret og nuanceret end de modeller, kategorier og systemer vi opererer med. Græsk mytologi har denne løsning:

Prokrustes (Pro-krus-tes) var en kæmpe fra græsk mytologi. Han boede i en grotte på den hellige vej imellem Athen og Eleusis. Når vejfarende kom forbi blev de inviteret indenfor for at overnatte.

Prokrustes havde to senge, en kort og en lang. Kom en høj gæst forbi blev der reddet op i den korte seng. Om natten kom Prokrustes forbi med sin økse og huggede af benene indtil gæsten passede til sengen.

Kom en kort gæst forbi, blev der reddet op i den lange seng. Og om natten kom Prokruses og strakte gæsten ud så også han passede til sin seng.


Sådan kan det gå den der ikke passer ind i systemet.

Så pas på hvis du oplever at din virkelighed ikke passer ind i de kategorier og modeller du bliver præsenteret for. Det kan være at der er ved at blive redt op til dig i en prokrustesseng :)

onsdag den 8. juni 2016

Kierkegaard, Grundtvig og Løgstrup...

Kom til læserarrangement og få klassisk inspiration til livet. Den 22/6 kl. 16:30, Vimmelskaftet 47, Kbh. Pris kr. 75,- for ikkemedlemmer af Kristeligt Dagblads læserklub. Tilmelding nødvendigt her:  læserarrangementer.

Læs mere om tankerne bag på: livtag.dk


lørdag den 9. april 2016

Nye artikler om eksistens og dannelse...

Så har jeg fået uploadet et par artikler om eksistens, dannelse, virksom teologi og klassisk livsnavigation på http://www.vitaactiva.dk/om-vita-activa/artikler.aspx Læs om:

--> dannelse som en opgave for den moderne erhvervsorganisation! Læs artiklen om organsiationens åndsliv anno 2020.

-->  'Åndens løsen er bedrifter' skrev Grundtvig. Læs om dynamikkerne mellem klassisk åndsliv og entreprenørskab i artiklen om virksomhedsteologi.

--> 1) til det væsentlige findes der ingen ligefremme veje. 2) der er styrke i sårbarhed. 3) for at være aktiv må man kunne være passiv. Læs om de tre klassiske livsprincipper i kronikken om klassisk livsnavigation.

torsdag den 29. oktober 2015

Der mangler noget i vor tids kompetenceudvikling!

Jo mere organisationslogikken invaderer selvet, jo vanskeligere er det at udvikle et frit og sundt selv. Derfor må HR tænke i et armslængdeprincip imellem det forretningsmæssige og det menneskelige - imellem det strategiske og det eksistentielle.
Dette er et af pointerne i vores artikel om eksistens og dannelse i organisationer i HR-Chefen (no. 5 2015). Artiklen har jeg skrevet sammen med ledelsesfilosof Michael Højlund Larsen.

Bladet kan købes her: www.danskhr.dk

tirsdag den 23. juni 2015

Virksomhedsteologi og moderne livsnavigation

I dag har Eskil S. Dickmeiss og jeg en kronik i Kristeligt Dagblad om et overset potentiale i det teologiske materiale. Det handler om virksomhedsteologi og moderne livsnavigation.


http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/virksomhedsteologi-og-moderne-livsnavigation

mandag den 22. juni 2015

Temanummer om virksomhedsteologi

Det nyeste nummer af Kritisk Forum for Praktisk Teologi handler om teologi på udebane - nærmere bestemt teologi i forhold til ledelse, organisation og udvikling. Jeg har haft fornøjelsen at være gæsteredaktør sammen med sognepræst Eskil S. Dickmeiss - og jeg har skrevet en af artiklerne. Tidsskriftet kan anskaffes hos rpc.dk


Her et kort uddrag, med min forståelse af begrebet:
"Virksomhedsteologien kan måske bedst forstås som et skabende misfit. Det er et asynkront begreb, der betegner en paradoksal forbindelse imellem det evige og det timelige, det profane og det sakrale, det transcendente og det immanente. Ånd og handling er på den ene side uadskillelige, men samtidig så væsensforskellige at de aldrig bare kan blive to fredsommelige sider af samme sag. De er to størrelser, der på én gang samvirker og modvirker hinanden, på én gang tiltrækker og frastøder hinanden. Her er ikke tale om en harmonisk yin og yang forbindelse, men en skrøbelig og flygtig eksistensbalance, der kun opretholdes gennem vilje, daglig anstrengelse og dannelsesindsigt.


Man kan sige at virksomhedsteologi er en tænkning, der tilbyder en erkendelsesmæssig sprække i den moderne organisations- og ledelseslogik. En sprække, hvor det strømmer med eksistentielle livsanliggender, som på forskellig vis forstyrrer og udfordrer de gængse antagelser, der knytter sig til et velordnet, kontrolleret og rationelt arbejdsliv (March). Vi har brug for sprækkerne, som Leonard Cohen synger, fordi det er i sprækkerne, at lyset kommer ind. Vi har med andre ord brug for at installere en grundlæggende dannelseskategori i det professionelle videnarbejde, der kan eksisterer side om side med de mere nødvendige og disciplinerede kompetencekategorier (Hansen, 2008)."
Tommy Kjær Lassen, Virksomhedsteologi, Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 140, 2015 s.8